[vn] Em nó đang ngủ mà thằng nghiệt súc này cũng không tha